iis7中添加泛域名证书,无法选择添加域名

admin 2019-11-28 PM 519℃ 0条

在iis导入泛域名证书,在站点上绑定泛域名证书的时候出现该情况,附图。原因是导入的泛域名证书友好显示名称部署*号导致。


处理办法:

   1、在“运行”菜单中,输入MMC,回车。

    


   

2.选择菜单“文件”-“添加/删除管理单元”:

    

   

3.点击“添加”,选择“证书”,点击“添加”:      

 4.选择“计算机帐户”,点击“下一步”:       

5.选择“本地计算机”,点击“完成”:

   6.选择“证书”-“个人”,右键展开后,查看之前导入的泛域名证书,选择证书属性:       

7、修改对应的友好名称,将下划线修改为*。

    

   

现在绑定泛域名证书可以正常。

    

标签: https, iis

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。